SVE MOGUĆE ZAVRZLAME KADA PENZIONER PREMINE Ako se prevaziđu, neisplaćena penzija sada u celokupnom iznosu

Treće doba sa sobom nosi starost i nažalost neizbežan kraj životnog puta.

Odlazak u penziju najčešće obeležava početak perioda u kome se čovek okreće u potpunosti sebi i porodici i konačno može da uživa u slobodnom vremenu bez brojnih obaveza.

Ipak, treće doba sa sobom nosi starost i nažalost neizbežan kraj životnog puta.

Uloga penzije je pre svega u tome da obezbedi bezbrižne dane i u najvećoj meri održanje ranije postignutih uslova života. To je jedan od razloga što su uslovi za penziju, način obračuna njenog iznosa i razni detalji u vezi sa ostvarivanjem i korišćenjem prava česta tema u medijima.

Sa druge strane, pravima i obavezama članova porodice nakon smrti penzionera ne posvećuje se ni približna pažnja.

O činjenici smrti Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje najčešće dobija informaciju posredstvom eUprave od nadležnih službi koje tu činjenicu registruju u matičnim knjigama. Ipak, moguće su životne situacije u kojima se obaveštenje ne primi blagovremeno, a što se najčešće dešava u slučajevima kada penzioner premine u inostranstvu. Još je nepovoljnija situacija ukoliko preminulo lice nije državljanin Republike Srbije. Ako je smrt takvog lica nastupila van granica naše države, službena informacija će biti prosleđena samo u slučaju da obaveštenje dostavi inostrani nosilac osiguranja iz te države. Naravno, i to samo ukoliko je sa tom državom zaključen sporazum o socijalnom osiguranju.

Po prijemu informacije o činjenici smrti, ovlašćeni radnik Fonda obračunava pripadajući iznos penzije (i novčane naknade, u slučaju da je ostvareno i pravo na neku novčanu naknadu) korisnika do dana smrti i proverava da li je penzija u celosti isplaćena, odnosno da li postoji neisplaćen iznos koji je pripadao umrlom ili je možda isplata izvršena u iznosu višem od pripadajućeg. U svakom slučaju, o činjenici smrti se obaveštava poslovna banka preko koje se vrši isplata, a ukoliko je banci upućen viši iznos od pripadajućeg, od banke se traži povraćaj sredstava.

Novost u odnosu na raniji period predstavlja izmena propisa od 1. januara 2024. godine. Naime, iznos penzije koji pripada preminulom penzioneru ne računa se više do dana smrti, već do kraja meseca u kome je smrt nastupila.

Ovakav način obračuna već je postao uobičajen u mnogim evropskim državama, a u Srbiji se primenjuje od početka ove godine. Dakle, naslednici sada mogu da računaju da se za poslednji mesec života pripadajući iznos ne računa srazmerno do dana smrti, već poslednja penzija, kao i eventualne novčane naknade, pripada u celokupnom iznosu. Kako bi članovi porodice preminulog penzionera mogli da naslede neisplaćen iznos, potrebno je da od Fonda zatraže izdavanje potvrde o pripadajućim a neisplaćenim iznosima penzije i novčane naknade. Ovo je i prilika za proveru da li je Fond obavešten o smrti. Potvrda koju izdaje Fond se zatim koristi u ostavinskom postupku, kako bi se ovi iznosi pripisali imovini umrlog koja je predmet nasleđivanja. Uz pravosnažno rešenje o nasleđivanju, lica koja su određena kao naslednici mogu od Fonda da zatraže isplatu neisplaćenih iznosa na svoj račun, u delu koji im je određen.

Takođe, lice koje je snosilo troškove sahrane umrlog ima mogućnost da podnese zahtev za naknadu pogrebnih troškova. Uz zahtev se obavezno prilaže račun za pogrebne usluge i opremu na kome je navedeno ime i prezime osobe koja je
snosila troškove, kao i podatak o bankovnom računu na koji treba isplatiti naknadu. Za 2024. godinu naknada pogrebnih troškova određena je u iznosu od 68.863 dinara. Iznos naknade se ne razlikuje bez obzira na to da li je umrli penzioner pripadao kategoriji osiguranika zaposlenih, samostalnih delatnosti ili poljoprivrednika.

Neke agencije za pogrebne usluge imaju zaključene ugovore o naplati pogrebnih troškova u ime lica koje je snosilo troškove sahrane, pa te agencije obično pri dogovoru o organizaciji sprovoda ponude mogućnost da račun bude umanjen za iznos naknade, a da agencija zatim obavi sve poslove u vezi sa naplatom. Iz praktičnih razloga korisnici se često odlučuju za ovaj način ostvarivanja prava na naknadu.

U slučaju da je preminuli penzioner imao prebivalište ili stalni boravak van Republike Srbije, naknada se isplaćuje pod uslovima predviđenim međunarodnim sporazumom o socijalnom osiguranju

Ostavite komentar