KAKO DA DATE ALI I ODUZMETE PUNOMOĆJE ZA PODIZANJE VAŠE PENZIJE Fond PIO predvideo sve situacije, samo poslušajte ove savete

Postoje 2 opcije da neko u vaše ime podiže penziju.

Mnogi stariji ili nemoćniji penzioneri pitaju se s godinama šta da rade i kako da dođu do svojih penzija, pogotovu ako žive u malim sredinama pa su im i pošte i banke udaljenije.

Zato je jedna korisnica iz Golubinaca, opisujući da se sve teže kreće i da joj je naporno da ide do banke da podigne penziju, pitala da li može da ovlasti svoju bratanicu da podiže penziju u njeno ime.

Da bi to uradila a želi da se penzija i dalje uplaćuje na njen tekući račun, o ovlašćenju drugog lica za podizanje penzije treba da se raspita u banci u kojoj prima penziju, kazali su u Fondu PIO.

Postoji i druga opcija a to je da korisnica ovlasti drugo lice da u njeno ime prima penziju i tada se isplata vrši na tekući račun opunomoćenog lica. U tom slučaju neophodno je da se dostavi punomoćje overeno kod javnog beležnika, odnosno notara, dokaz o prebivalištu punomoćnika i broj tekućeg računa i naziv poslovne banke.

Iz Fonda PIO posebno ističu da važeće punomoćje korisnik može u svakom trenutku opozvati i tada je u obavezi da dostavi Fondu svoju izjavu o opozivu punomoćja i da se izjasni o daljem načinu isplate.

Dolazi i do takvih situacija kada korisnik penzije i davalac punomoćja nije zadovoljan osobom kojoj je poverio svoju penziju, pa je zato i ova mogućnopst predviđena zakonom.

Za sve zainteresovane za ovu temu iz Fonda napominju da je iše informacija o isplati preko punomoćnika dostupno i na njihovom sajtu na adresi: https://www.pio.rs/sr/obrachun-inachin-isplate-penzija-i-ostalikhprava.

Kako se navodi na ovoj stranici, korisnik penzije i novčane naknade može da ovlasti punomoćnika da u njegovo ime prima penziju i novčanu naknadu.

Punomoćje mora biti overeno i važi do njegovog opoziva od strane korisnika, odnosno do dana smrti korisnika.

Ukoliko korisnik hoće da drugo lice u njegovo ime prima penziju i/ ili novčanu naknadu, neophodno je da dostavi sledeće:

punomoćje overeno kod javnog beležnika, odnosno notara i u Fondu PIO (overa se može uraditi i kod drugog nadležnog organa),
dokaz o prebivalištu punomoćnika.

Punomoćje treba da sadrži sledeće podatke:

za korisnika prava – ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresne podatke;
za punomoćnika – ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresne podatke;
saglasnost korisnika prava da punomoćnik u njegovo ime prima penziju;

način isplate koji može biti:
na kućnu adresu punomoćnika, (samo za punomoćja koja su overena zaključno sa 31.12.2018. godine, a za punomoćja koja su overena nakon 1.1.2019. godine isplata se vrši isključivo na tekući račun punomoćnika);
na tekući račun punomoćnika koji ima u poslovnoj banci.
broj partije tekućeg računa i naziv poslovne banke;
overu od strane javnog beležnika, odnosno notara i Fonda PIO (overa se može uraditi i kod drugog nadležnog organa).

Važeće punomoćje korisnik može u svakom trenutku opozvati, u kom slučaju je u obavezi da dostavi Fondu izjavu o opozivu punomoćja i da se izjasni o daljem načinu isplate.

Ukoliko se korisnik nakon opoziva punomoćja ne izjasni o daljem načinu isplate, Fond će, a prema podacima sa kojima raspolaže, isplatu vršiti korisniku na njegovu kućnu adresu, na teritoriji Republike Srbije. U slučaju da, prema podacima sa kojima raspolaže Fond, korisnik nema adresu na teritoriji Republike Srbije, privremeno će se obustaviti isplata ostvarenog prava.

Korisnik, primalac i punomoćnik imaju obavezu da prijave Fondu svaku promenu koja je od uticaja na pravo, odnosno obim korišćenja tog prava (na primer: statusne promene u vezi kojih se dostavlja uverenje o životu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i promene JMBG, imena, prezimena, adrese, prebivališta kao i školsku potvrdu i drugo… u vezi kojih se dostavlja kopija lične karte ili izvod iz čitača za čipovanu ličnu kartu).

Korisnik koji blagovremeno ne dostavi navedenu dokumentaciju, koja je od uticaja na pravo, odnosno obim korišćenja tog prava obustavlja se isplata dospelih mesečnih iznosa penzija, odnosno novčanih naknada.

Dospeli mesečni iznosi penzija, novčanih naknada koji nisu mogli biti isplaćeni zbog navedenih okolnost, naknadno će se isplatiti najviše za 12 meseci unazad računajući od dana kada, po prestanku delovanja tih okolnosti, korisnik podnese zahtev za isplatu.

Fond nakon 1.1.2019. godine isplatu na kućnu adresu korisnika, odnosno primaoca vrši samo korisnicima kojima je isplata vršena na ovaj način zaključno sa obradom penzije za decembar mesec 2018. godine (prvi deo penzije za decembar ѕa korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih).

Počev od 1.1.2019. godine korisnik više ne može izabrati ovaj način isplate.

Fond nakon 1.1.2019. godine ispla na šalteru isporučne pošte, putem naloga za isplatu korisnika, odnosno primaoca vrši samo korisnicima kojima je isplata vršena na ovaj način zaključno sa obradom penzije za decembar mesec 2018. godine (prvi deo penzije za decembar ѕa korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih).

Počev od 1.1.2019. godine korisnik više ne može izabrati ovaj način isplate.

 

Ostavite komentar